European Green Deal – czyli Europejski Zielony Ład

10 lipca 2020

European Green Deal jest strategią działania wypracowaną dla krajów Wspólnoty Unii Europejskiej, mającą na celu uzyskanie neutralności klimatycznej Europy do 2050, co w efekcie ma na celu osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto, w którym nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów, gdzie żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle. Green Deal dąży do ochrony środowiska poprzez ograniczanie zanieczyszczeń, ale również wpieranie przedsiębiorców w tworzeniu nowych, „czystych” i ekologicznych technologii.

Europejski Zielony Ład wymaga podejścia całościowego, czyli udziału wszystkich działań i polityk Unii Europejskiej w realizacji jego celów. 

Komisja Europejska zapowiada inicjatywy w szeregu ściśle powiązanych ze sobą dziedzinach, np. w polityce klimatycznej, środowiskowej, energetycznej, transportowej, przemysłowej, rolnej oraz w dziedzinie zrównoważonego finansowania.

Do tej pory wybrane inicjatywy Komisji Europejskiej obejmują opracowanie:

 • projektu prawa klimatycznego, stanowiącego uszczegółowienie strategii European Green Deal;
 • strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 r.;
 • nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • strategii przemysłowej;
 • strategii na rzecz inteligentnej integracji sektorowej;
 • strategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności;
 • strategii „od pola do stołu”;

Zaproponowany projekt prawa klimatycznego, zmierza do przekształcenia tego zobowiązania politycznego w zobowiązanie prawne w tym celu należy podjąć działania we wszystkich sektorach gospodarki, w tym szczególności:

 • intensyfikacja inwestycji w technologie przyjazne środowisku;
 • wspieranie innowacji przemysłowych;
 • wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego;
 • obniżenie emisyjności sektora energii;
 • zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków;
 • współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych;

Zaproponowane przez Komisję Europejską europejskie prawo o klimacie powinno być ukończone do marca 2021 roku. Unia Europejska deklaruje zapewnienie wsparcia finansowego i pomoc techniczną dla podmiotów, które najbardziej odczują skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. W tym celu stworzony zostanie mechanizm sprawiedliwej transformacji, gwarantujący regionom i sektorom dotkniętym transformacją ekologiczną pomoc publiczną w latach 2021-2027 w wysokości 100 mld Euro.